Proces Wieringerrandmeer 

Het Wieringerrandmeer is een omvangrijk en complex project. De betrokken overheden – de provincie Noord-Holland, de gemeenten Wieringen en Wieringermeer en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier – wilden voor de planontwikkeling en realisatie van het Wieringerrandmeer in een vroeg stadium samenwerken met marktpartijen (publiek-private samenwerking: PPS). Zodoende worden de krachten gebundeld en kan de aanwezige expertise en ervaring in de markt optimaal worden benut.

Ontwikkelingscompetitie

Na een uitgebreide consultatie van de markt over mogelijke publiek- private samenwerkingsvormen startte op 6 november 2003 een proces om de meest geschikte samenwerkingspartner te selecteren: de Ontwikkelingscompetitie Wieringerrandmeer. In februari 2004 werd het bedrijvenconsortium Lago Wirense, uit vijf inzendingen, door een onafhankelijke jury tot winnaar uitgeroepen van de ontwikkelingscompetitie.

Intentieovereenkomst

In oktober 2004 legden de publieke partijen en het private consortium Lago Wirense de afspraken aangaande risico’s, financiële haalbaarheid, aanbestedingsregels en grondverwerving vast in een Intentieovereenkomst Wieringerrandmeer . Een goede basis voor de uitwerking van de visie van Lago Wirense tot een concreet plan. De Intentieovereenkomst werd goedgekeurd door GS en PS van de Provincie Noord-Holland, de B&W’s van beide gemeenten en de gemeenteraad van Wieringermeer. Echter, de gemeenteraad van Wieringen stemde tegen.

Adempauze

Na het NEE van Wieringen is een moment van ‘bezinning’ ingelast door alle partijen. In januari zijn gesprekken gevoerd met de gemeenteraad van Wieringen. Op basis daarvan stelde de Stuurgroep voor om de financiële risico’s voor beide gemeenten te beperken en na ondertekening van de Intentieovereenkomst een maand in te lassen (zgn. uitwerkingsmaand) om te praten over de inhoud van de visie van Lago Wirense. Deze afspraken zijn vastgelegd in een uitwerkingsparagraaf. Op 15 maart 2005 werd de Intentieovereenkomst met uitwerkingsparagraaf alsnog ondertekend.

Van visie naar planconcept

Na ondertekening van de Intentieovereenkomst ging de uitwerkingsmaand van start waarin een afvaardiging van volksvertegenwoordigers (Wieringen, Wieringermeer en provincie Noord-Holland) met Lago Wirense om tafel zaten om te komen tot een globale schets (planconcept) met begroting. Dat is gelukt. Eind mei 2005 stemden Provinciale Staten en beide gemeenteraden, met meerderheid van stemmen, in met het planconcept. In het komende jaar wordt het concept verder uitgewerkt en moeten er garanties komen op de bedragen in de begroting.

Integrale Effect Rapportage

Om ervoor te zorgen dat het huidige planconcept wordt uitgewerkt tot een haalbaar en verantwoord plan, wordt er in de komende maanden onderzoek gedaan. De zogenaamde Integrale Effectrapportage (IER) brengt de relevante milieu- (MER), landbouw- (LER) en sociaal-economische effecten (MKBA) van het planconcept in kaart. Gedurende vier weken na publicatie van de startnotitie (20 juni 2005) hebben belanghebbenden en adviseurs de gelegenheid te reageren op de inhoud van de IER. Volgens de huidige planning wordt de IER in maart 2006 vastgesteld en ter inzage gelegd. Parallel aan de Integrale Effect Rapportage wordt een intergemeentelijk bestemmingsplan ontwikkeld, en wordt de benodigde partiële herziening van het streekplan voorbereid.

Samenwerkingsovereenkomst

Het streven is dat er begin 2006 een Samenwerkings-overeenkomst komt waarin wordt vastgelegd hoe het randmeer en haar omgeving er definitief uit komt te zien, hoe en door wie de financiering wordt ingevuld, en hoe de uitvoering wordt aangepakt. Na de vaststelling van deze Samenwerkingsovereenkomst, door de besturen van alle betrokken partijen en de volksvertegenwoordigers, kan de uitvoering van het project van start gaan.

januari 23rd, 2019  in Geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Proces Wieringerrandmeer 

Comments are closed.