Proces Wieringerrandmeer 

Het Wieringerrandmeer is een omvangrijk en complex project. De betrokken overheden – de provincie Noord-Holland, de gemeenten Wieringen en Wieringermeer en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier – wilden voor de planontwikkeling en realisatie van het Wieringerrandmeer in een vroeg stadium samenwerken met marktpartijen (publiek-private samenwerking: PPS). Zodoende worden de krachten gebundeld en kan de aanwezige expertise en ervaring in de markt optimaal worden benut.

Ontwikkelingscompetitie

Na een uitgebreide consultatie van de markt over mogelijke publiek- private samenwerkingsvormen startte op 6 november 2003 een proces om de meest geschikte samenwerkingspartner te selecteren: de Ontwikkelingscompetitie Wieringerrandmeer. In februari 2004 werd het bedrijvenconsortium Lago Wirense, uit vijf inzendingen, door een onafhankelijke jury tot winnaar uitgeroepen van de ontwikkelingscompetitie.

Intentieovereenkomst

In oktober 2004 legden de publieke partijen en het private consortium Lago Wirense de afspraken aangaande risico’s, financiële haalbaarheid, aanbestedingsregels en grondverwerving vast in een Intentieovereenkomst Wieringerrandmeer . Een goede basis voor de uitwerking van de visie van Lago Wirense tot een concreet plan. De Intentieovereenkomst werd goedgekeurd door GS en PS van de Provincie Noord-Holland, de B&W’s van beide gemeenten en de gemeenteraad van Wieringermeer. Echter, de gemeenteraad van Wieringen stemde tegen.

Adempauze

Na het NEE van Wieringen is een moment van ‘bezinning’ ingelast door alle partijen. In januari zijn gesprekken gevoerd met de gemeenteraad van Wieringen. Op basis daarvan stelde de Stuurgroep voor om de financiële risico’s voor beide gemeenten te beperken en na ondertekening van de Intentieovereenkomst een maand in te lassen (zgn. uitwerkingsmaand) om te praten over de inhoud van de visie van Lago Wirense. Deze afspraken zijn vastgelegd in een uitwerkingsparagraaf. Op 15 maart 2005 werd de Intentieovereenkomst met uitwerkingsparagraaf alsnog ondertekend.

Van visie naar planconcept

Na ondertekening van de Intentieovereenkomst ging de uitwerkingsmaand van start waarin een afvaardiging van volksvertegenwoordigers (Wieringen, Wieringermeer en provincie Noord-Holland) met Lago Wirense om tafel zaten om te komen tot een globale schets (planconcept) met begroting. Dat is gelukt. Eind mei 2005 stemden Provinciale Staten en beide gemeenteraden, met meerderheid van stemmen, in met het planconcept. In het komende jaar wordt het concept verder uitgewerkt en moeten er garanties komen op de bedragen in de begroting.

Integrale Effect Rapportage

Om ervoor te zorgen dat het huidige planconcept wordt uitgewerkt tot een haalbaar en verantwoord plan, wordt er in de komende maanden onderzoek gedaan. De zogenaamde Integrale Effectrapportage (IER) brengt de relevante milieu- (MER), landbouw- (LER) en sociaal-economische effecten (MKBA) van het planconcept in kaart. Gedurende vier weken na publicatie van de startnotitie (20 juni 2005) hebben belanghebbenden en adviseurs de gelegenheid te reageren op de inhoud van de IER. Volgens de huidige planning wordt de IER in maart 2006 vastgesteld en ter inzage gelegd. Parallel aan de Integrale Effect Rapportage wordt een intergemeentelijk bestemmingsplan ontwikkeld, en wordt de benodigde partiële herziening van het streekplan voorbereid.

Samenwerkingsovereenkomst

Het streven is dat er begin 2006 een Samenwerkings-overeenkomst komt waarin wordt vastgelegd hoe het randmeer en haar omgeving er definitief uit komt te zien, hoe en door wie de financiering wordt ingevuld, en hoe de uitvoering wordt aangepakt. Na de vaststelling van deze Samenwerkingsovereenkomst, door de besturen van alle betrokken partijen en de volksvertegenwoordigers, kan de uitvoering van het project van start gaan.

januari 23rd, 2019  in Geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Proces Wieringerrandmeer 

Een kijkje bij de reddingsbrigade

Op het moment dat je naar het strand gaat op een drukke zomerdag, zie je ze vaak al in het water drijven: de reddingsbrigade. Ze worden niet altijd even gewaardeerd, omdat ze regels opleggen en mensen denken het wel beter te weten. Toch willen we graag een groot compliment geven aan al onze reddingsbrigade leden.

Waterhulpverlening

Een van de services die de reddingsbrigade levert is de waterhulpverlening en rampenbestrijding. Het werk is gericht op het voorkomen en beperken van gevaarlijke situaties. Niet alleen op, maar ook rond het water. Ze zijn vooral veel te zien op het strand, waar ze vaak een vaste post hebben, maar ook bij het ijsselmeer en recreatie watergebieden in Nederland. Allemaal om de veiligheid te waarborgen en verdrinkingsdoden tegen te gaan. Door de kenmerkende fel oranje rib boten zijn ze altijd goed zichtbaar en herkenbaar.

Rampenbestrijding

We hopen natuurlijk niet dat het voorkomt, maar Nederland is nou eenmaal een land omringd door water en een overstroming zou kunnen voorkomen. Ook in dat geval is de reddingsbrigade in te zetten met een nationale reddingsvloot. De reddingsbrigade zal dan worden ingezet voor evacuatie en hulpverlening. Deze bemanningsleden hebben een grote verantwoordelijkheid en de staan dan ook 365 dagen per jaar klaar om binnen 1 uur klaar te staan als inzet.

Inzet bij (sport)evenementen

Niet alleen bij standaard recreatiegebieden staat de reddingsbrigade in hun Rib’s paaraat. Ook wordt de reddingsbrigade steeds vaker ingezet bij de beveiliging van evenementen. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwjaarsduik, sportevenementen, de sinterklaasintocht en andere spellen die op het water plaatsvinden.

Een heftige training

Niet iedereen kan zichzelf zomaar lid van de reddingsbrigade noemen. Hiervoor zijn zware trainingen vereist en een gevoel van verantwoordelijkheid. Iemand anders zijn leven kan tenslotte van jou afhangen. Zo krijg je een cursus over hoe je mensen uit het water moet redden en worden er ook lessen in Eerste hulp en reanimatie aangeboden. Alle leden zijn vrijwilligers en zijn getraind om de noodzakelijke hulpverlening te kunnen geven. Er zijn verschillende niveaus beschikbaar voor alle leeftijden. Junior redder 1 t/m 4, zwemmend redder 1 t/m 4. life saver 1 t/m 3 en life saver beach

Wereldwijde wedstrijden

Het werk bij de reddingsbrigade is zo intensief, dat er zelfs wereldwijde kampioenschappen Life Saving zijn. Hierbij is een combinatie nodig van snelheid, techniek, kracht en tactiek. er zijn 3 onderdelen om aan mee te doen.
1. Pool events: Wedstrijdonderdelen in het zwembad
2. Ocean events: Wedstrijdonderdelen in zee en op het strand
3. RIB events: Rescue Inflatable Boat, is een van de meest spectaculaire onderdelen van de sport Lifesaving.De wedstrijden zijn snel, spannend en zeer uitdagend. Het vraagt ontzettend veel kennis van de boot en de omstandigheden, vaardigheden en kracht en fitheid.

Bron: https://www.reddingsbrigade.nl/

december 10th, 2017  in Veiligheid Reacties uitgeschakeld voor Een kijkje bij de reddingsbrigade

Pleziervaart: voorkom boetes deze zomer!

Een eigen boot hebben is natuurlijk heerlijk, maar u wilt natuurlijk voorkomen dat u onnodige boetes krijgt. Dit kunt u onder andere doen door te zorgen voor een naam en registratienummer op uw boot. Maar hoe werkt dat nu precies?

Het Binnenvaartpolitiereglement

In het Binnenvaartpolitiereglement staan alle regels waaraan u moet voldoen als u beschikt over een motorboot. In dit reglement staat onder andere dat iedereen die een motorboot (die harder dan 20 km per uur kan) waterscooter of jetski bezit deze moet registreren bij de RDW en de boot te voorzien van het registratienummer, de naam van de woonplaats en de woonplaats van de eigenaar. Als u dit niet doet, loopt u de kans op een boete en er wordt steeds vaker gecontroleerd.

Het registratienummer aanbrengen

Het registratienummer (ook wel Y-nummer genoemd) moet aan beide zijkanten van het vaartuig in het midden of aan de boeg zijn aangebracht. Het registratieteken moet goed opvallen. De minimale eigenschappen: cijferhoogte minimaal 15 cm, breedte 10 cm en dikte van de stam 2 cm. De meest ideale manier is om het registratienummer door middel van stickers aan te brengen.

De stickers op de aanbrengen op de boot

Maak de ondergrond van de boot vetvrij, meet de sticker uit en plak het vast met schilderstape, verticaal over het midden. Klap het half open en wrijf de sticker aan. Herhaal dit aan de andere zijde. En geniet van uw vaarseizoen!

Hoe en waar laten maken?

Zodra de naam van de boot bekend is kunt u kijken naar een leuk lettertype. Tot voor kort ging u voor de bestelling naar het plaatselijke stickerbedrijf, tegenwoordig zijn ze ook heel makkelijk online te bestellen via handige plakletter tools. Selecteer het gewenste lettertype, de kleur en afmeting en ontvang binnen enkele dagen uw stickers in huis. Let daarbij wel op: wanneer u op zout water vaart heeft u speciale stickers nodig die hier tegen kunnen. Het stickerbedrijf kan u hierover meer informatie geven.

augustus 3rd, 2017  in Geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Pleziervaart: voorkom boetes deze zomer!

Waterkeren

Primaire keringen

De primaire waterkeringen bieden bescherming tegen overstromingen door de Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren Rijn, Maas en Westerschelde, de Oosterschelde en het IJsselmeer. Daarbij gaat het met name om die gebieden, waar eventuele overstromingen veel slachtoffers of economische schade tot gevolg hebben.

De primaire waterkeringen langs de grote rivieren, de Waddenkust, de Zeeuwse wateren en het IJsselmeer bestaan voornamelijk uit dijken. Aan de Noordzeekust wordt het water grotendeels gekeerd door duinen. Daarnaast omvat het stelsel van primaire waterkeringen een aantal grote dammen en bijzondere constructies, zoals de Stormvloedkeringen in de Oosterschelde en de Nieuwe Waterweg. Ook sluizen en inlaatwerken vervullen een waterkerende functie, naast verschillende andere waterstaatkundigefuncties ten behoeve van de scheepvaart, het inlaten en lozen van water et cetera. Op een beperkt aantal plaatsen wordt de functie van primaire waterkering vervuld door hooggelegen gronden. Het gebied dat wordt beschermd door een stelsel van primaire waterkeringen, wordt een dijkringgebied genoemd.

Regionale keringen

De regionale keringen bieden overwegend bescherming tegen overstroming vanuit het binnenwater.

Een regionale kering is een niet-primaire waterkering die is aangewezen op basis van een provinciale verordening en / of is opgenomen in de legger/keur van het waterschap. Daaronder vallen niet alleen de ‘natte’ (bijvoorbeeld kades langsboezemwateren), maar ook ‘droge’ waterkeringen. Vanuit de mogelijke functies van waterkeringen zijn in de “Visie op regionale waterkeringen” door het InterProvinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen de volgende groepen onderscheiden:

Boezemkaden (en polderkaden);
Keringen langs regionale rivieren, langs kanalen en wateropslagbekkens;
Compartimenteringsdijken, secundaire dijken, slaperdijken en landscheidingen;
Voorlandkeringen en zomerkades.

februari 4th, 2017  in Geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Waterkeren

Nostalgie van de oude binnenvaart

Tientallen jaren hebben schippers, hun vrouwen en knechten veruit het grootste deel van alle vervoer in Nederland voor hun rekening genomen. Aan boord was geen plaats voor de stoommachine die al geruime tijd de wind probeerde te vervangen. Zelfs van de scheepsdieselmotor moesten schippers aanvankelijk niets weten. Het vakmanschap van zeilen met stoere schepen was een boeiend leven. Wel zwaar maar ook ongelooflijk vrij. Leven en werken, dicht bij de natuur, in de natuur zelf en samen met de natuur. In de moderne tijd waarin we nu leven, doet het onwezenlijk aan dat eens grote gezinnen in piepkleine roefjes lief en leed deelden en met behulp van enkel wind een fraaie tjalk met een deklast vlas van Delfzijl over Waddenzee en Zuiderzee naar Amsterdam voeren. Dan werd het tijdschema bepaald door de natuur. ‘De Tijd Zal Het Leren’, ‘Op Hoop Van Zegen’ en ‘Zelden Rust’ waren veel voorkomende namen van schepen. Een terugblik naar een tijd met gemengde gevoelens: armoede en romantiek, hard werken en een hecht familieleven, weinig onderwijs en groot vakmanschap………… kenmerken van een vervlogen tijd.

‘Die binnen benne, benne binnen’, schijnt een gevleugelde uitspraak te zijn geweest van een schipper wanneer hij onder zeil de Zuiderzee was overgestoken en ergens behouden was binnengelopen. Dit vooroorlogse winterbeeld van de haven van Stavoren laat weinig aan fantasie over. Een sleepboot heeft de schepen binnengebracht en nu maar zien of het binnen nog vaaraar is.

In het Land van Bartje ligt de 66-tons tjalk Zes Gebroeders van Schipper Daan Spoelstra uit Hoogkerk. Het is volop zomer maar niets duidt erop dat er binnenkort gevaren word. Het is denkbaar dat de schipper werk aan de wal heeft gevonden en pas weer in het najaar weer aan de vaart komt met het aardappelenvervoer. Het zeilen heeft voorgoed afgedaan in de binnenvaart in de jaren vijftig.

De haven van Harlingen voor 1940. Het m/s Seppia van schipper S. Jaspers uit Zwartsluis in lossing in de Noordijs, de vaarverbinding tussen Norrderhaven en de trekvaart naar Leeuwarden. Het schip ligt voor de deur van brandstoffenhandel P. de Vries. Jaspers liet zijn schip in 1924 door scheepswerf Fikkers in Muntendam op Friese maat bouwen. Het schip draagt sinds 1990 de naam m/s Dieger.

De aanvankelijk 24 meter lange kolk van de in 1876 gebouwde Zeesluis in Zoutkamp werd in 1911 verlengd tot 35 meter. Er werd gebruik gemaakt van deze sluis door de garnalenvisserij en de binnenvaart. Deze opname van begin zestiger jaren laat zien dat er veel werk was in verband met de afsluiting van de voormalige Lauwerszee, de bouw van de uitwateringssluizen en de aanleg van de haven op Lauwersoog.

In het begin van de vijftiger jaren staat Urk aan het begin van een omvangrijke schaalvergroting. Nog is de haven gevuld met antieke scheepjes. Toch zal dit niet lang meer duren. Vanaf het begin van de zestiger jaren werden de schepen alsmaar groter met steeds indrukwekkender PK’s. Voor de binnenvaart was het eiland een welkome vluchthaven. En nadat de schepen waren afgemeerd in de Westhaven dan kon men nog een emmertje vis gaan halen op Urk.

augustus 5th, 2015  in Geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Nostalgie van de oude binnenvaart

Een partyboot als feestlocatie

Redenen om een feestje te geven zijn er genoeg. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat je geslaagd bent voor je middelbare school/rijbewijs of vervolgstudie. Of wat dacht je van een feestje omdat je 20, 30, 40 of 50 bent geworden (of een willekeurige andere leeftijd)? Daarnaast is niets zo geweldig als je huwelijk vieren met een groots feest waar je al je vrienden, familie, kennissen en collega’s kunt uitnodigen.

Maar wanneer je een feestje geeft, moet je vaak zelf enorm veel regelen. Denk bijvoorbeeld aan hapjes en drank, maar ook aan iemand die de muziek verzorgt of de jassen van de gasten aanneemt. Als je een feestlocatie nodig hebt, waar alles voor je verzorgd wordt, dan is het een goed idee om dit buitenshuis te zoeken. Je hoeft je dan nergens zorgen over te maken, want alles wordt voor je geregeld.

Er zijn tegenwoordig zoveel feestlocaties mogelijk, dat er altijd wel een paar te vinden zijn die voldoen aan jouw wensen. Wil je bijvoorbeeld een sfeervolle aankleding of een muziekinstallatie tot je beschikking, dan is er altijd wel ergens een locatie te vinden waar dit mogelijk is.

Wil je echt een unieke feestlocatie hebben, dan kun je denken aan een partyboot. Lekker met al je gasten op het water al varende je feest vieren. Dit is op enorm veel locaties mogelijk. Aan boord van eens schip kun je allerlei soorten feesten vieren, zoals verjaardagsfeesten, trouwfeesten, bruiloften, personeelsfeesten en recepties. Een echte aanrader als je eens iets anders wilt dan een rechthoekige feestzaal

februari 10th, 2015  in Geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Een partyboot als feestlocatie